Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 174-285783

Sygnatura: 
TP/220/148/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Wrz 2011 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 174-285783

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniuprzedsiębiorstwem (III edycja), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z CombidataPoland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitałuludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80300000, 80400000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 23.9.2011. Zakończenie 30.6.2012

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/148/11

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 20.9.2011 - 09:00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.9.2011 - 09:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.9.2011 - 09:30
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin, POLSKA.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.