Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 174-285779

Sygnatura: 
TP/220/147/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Wrz 2011 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego
2011/S 174-285779
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Kategoria usług: nr 24
Główne miejsce świadczenia usług zgodnie z SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80300000, 80400000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 23.9.2011. Zakończenie 30.6.2012

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/147/11

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 20.9.2011 - 08:30

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.9.2011 - 09:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.9.2011 - 09:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.