Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! nr projektu WND-POKL. 03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3

Sygnatura: 
TP/220/151/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Wrz 2011 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! nr projektu WND-POKL. 03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3

Numer ogłoszenia: 243079 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 60
• 2 - Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - 40

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2011 godzina 12:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.