Wykonanie usługi dydaktycznej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Sygnatura: 
TP/220/145/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Wrz 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Numer ogłoszenia: 240681 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usługi dydaktycznej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich..
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie usługi dydaktycznej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.
WADIUM-Informacja na temat wadium: nie dotyczy
INNE DOKUMENTY: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Formularz cen jednostkowych - załącznik nr 3. 3. Wykaz osób - załącznik nr 4. 4. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP: - CV, - dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 2 SIWZ.
PROCEDURATRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIATryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT-Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009 lub 011, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009 lub 011, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..