Szczecin: dostawę i montaż systemów audiowizualnych do obsługi konferencji naukowych oraz systemów poprawiających warunki dla osób niepełnosprawnych do przebudowywanej Auli im. prof. P. Małka w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64

Sygnatura: 
TP/220/136/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Wrz 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Szczecin: dostawę i montaż systemów audiowizualnych do obsługi konferencji naukowych oraz systemów poprawiających warunki dla osób niepełnosprawnych do przebudowywanej Auli im. prof. P. Małka w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 242355 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.12.00-1, 38.43.30.00-9.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

WADIUM
Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ dla zadania nr 1 - 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące) dla zadania nr 2 - 3000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące) Łącznie na dwa zadania - 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Termin wykonania - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2011 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zadanie nr 2)..

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: URZĄDZEŃ DO WIDEOKONFERENCJI.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.10.00-1, 38.43.30.00-9.
Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: URZĄDZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.12.00-1, 38.43.30.00-9.