Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Sygnatura: 
TP/220/144/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Wrz 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Numer ogłoszenia: 240615 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Rodzaj zamówienia: usługi.Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.13.00.00-0, 55.30.00.00-3.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

WADIUM-Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5);Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIATryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak;Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: studia podyplomowe realizowane w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.