Szczecin: Dostawa monet okolicznościowych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Sygnatura: 
TP/220/154/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2011 - 10:45
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa monet okolicznościowych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
Numer ogłoszenia: 278058 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa monet okolicznościowych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa monet okolicznościowych w opakowaniu typu blister - format pocztówki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.51.21.00-2, 39.29.41.00-0.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:45, miejsce: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro..

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tak, przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013..