Szczecin: Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług

Sygnatura: 
TP/220/153/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Wrz 2011 - 10:45
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
Numer ogłoszenia: 278004 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych drukowanych książek w podziale na następujące części: 1) Część I - książki polskie, zgodnie z zestawieniem szczegółowo określonym w załączniku nr 1a do SIWZ 2) Część II - książki zagraniczne, zgodnie z zestawieniem szczegółowo określonym w załączniku nr 2a do SIWZ..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2011 godzina 10:45, miejsce: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro..

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: tak, przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: książki polskie.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dostawa nowych drukowanych książek polskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w załączniku nr 1a do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: książki zagraniczne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dostawa nowych drukowanych książek zagranicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w załączniku nr 2a do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.