Szczecin: Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta metodyczno - dydaktycznego w procesie dydaktycznym na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników ...

Sygnatura: 
TP/220/146/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Wrz 2011 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta metodyczno - dydaktycznego w procesie dydaktycznym na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe
Numer ogłoszenia: 238077 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.12.10.00-0, 75.11.25.00-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 08:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UDA-POKL.02.01.01-00-736/09..