Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach I stopnia dla trzeciego roku studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, realizowanych w ramach projektu Nauczyciel XXI Wieku, Priorytet III, poddziałanie 3.3.2

Sygnatura: 
TP/220/139/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Wrz 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

2011/S 166-274707

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi

INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA-NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Do wiadomości: Wojciech Bereszko
70-453 Szczecin
POLSKA
Tel. +48 914441151
Faks +48 914441065
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych US
al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin,POLSKA
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych US
al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin,POLSKA
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych US
al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin,POLSKA
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego; Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach I stopnia dla trzeciego roku studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, realizowanych w ramach projektu Nauczyciel XXI Wieku, Priorytet III, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe nr 3/POKL/3.3.2/09, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach partnerstwa z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Combidata Poland Sp. z o.o. – umowa nr WND-POKL.03.03.02-00-012/09-00.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług-Usługi; Kategoria usług: nr 24
Główne miejsce świadczenia usług Szczecin-Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17 oraz ul. Krakowska 71-79.
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach I stopnia dla trzeciego roku studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, realizowanych w ramach projektu Nauczyciel XXI Wieku, Priorytet III, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe nr 3/POKL/3.3.2/09, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach partnerstwa z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Combidata Poland Sp. z o.o. – umowa nr WND-POKL.03.03.02-00-012/09-00.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)80570000
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)-Nie
Podział na części-Nie
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych-Nie
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowita wielkość lub zakres-Bez VAT 286 280,00 PLN
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.10.2011. Zakończenie 30.9.2012
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Wymagane wadia i gwarancje-Nie wymagane.
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących-Rozliczenia w PLN.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z SIWZ i PZP.
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia-Nie
WARUNKI UDZIAŁU
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP.
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zgodnie z SIWZ.
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2).W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP:
— CV,
— dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 2 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Przedmiot zamówienia wykonywany winien być zgodnie z wymogami wyszczególnionymi dla zespołu. Zespół składa się maksymalnie z 15 osób naukowo-dydaktycznych z tego wszyscy powinni posiadać co najmniej tytuł magistra, a ponadto co najmniej 6 osób stopień dr.
Poszczególne zajęcia dydaktyczne realizuje jedna osoba. Dopuszcza się wykonanie max. 2 rodzajów zajęć dydaktycznych przez tą samą osobę.
Zamówienia zastrzeżone-Nie
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu-Nie
RODZAJ PROCEDURY-Rodzaj procedury-Otwarta
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Kryteria udzielenia zamówienia-Najniższa cena
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna-Nie
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą-TP/220/139/11
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia-Nie
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 9.9.2011 - 09:00; Dokumenty odpłatne Nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu-9.9.2011 - 10:30
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Warunki otwarcia ofert-Data: 9.9.2011 - 11:00
Miejsce-Sekcja Zamówień Publicznych US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin, sala nr 10.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Zgodnie z ustawą PZP.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE-JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ-Nie
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH-Tak,odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt Nauczyciel XXI Wieku, Priorytet III, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe nr 3/POKL/3.3.2/09, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach partnerstwa z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Combidata Poland Sp. z o.o. – umowa nr WND-POKL.03.03.02-00-012/09-.
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:29.8.2011