Wykonanie usługi hotelowej w Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstw

Sygnatura: 
TP/220/140/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Wrz 2011 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi hotelowej w Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe.
Numer ogłoszenia: 230713 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi hotelowej w Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe..
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi hotelowej w Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.11.00.00-4, 55.13.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM-WADIUM-Informacja na temat wadium: nie dotyczy
INNE DOKUMENTY-Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
PROCEDURA-TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT-Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego, zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009 lub 011..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 12:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II nr 31 70-453 Szczecin pok. 009 lub 011..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Studia podyplomowe -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - realizowane przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe..