Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8

Sygnatura: 
TP/220/11/10
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Szczecin: Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8
Numer ogłoszenia: 53067 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi TP/220/11/10

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, 091 4441202, 4441206.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.
Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ , 4 000 PLN
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Termin złózenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - 5
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

UWAGA:

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.