Przygotowanie projektów graficznych oraz zakup reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu -UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sygnatura: 
TP/220/131/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Wrz 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Przygotowanie projektów graficznych oraz zakup reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu -UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 226665 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie projektów graficznych oraz zakup reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu -UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..Rodzaj zamówienia: dostawy.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie projektów graficznych oraz zakup reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu -UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 36.64.10.00-6.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100)
INNE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2. Opis oferowanych produktów potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ; 3. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT-Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla zamawiającego. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, budynek administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, budynek administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt -UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..