Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych-kierunek: „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, w ramach POKL

Sygnatura: 
TP/220/132/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Wrz 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 12 zadań.
Numer ogłoszenia: 226605 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 12 zadań..
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 12 zadań..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

WADIUM-Informacja na temat wadium: nie wymagane

INNE DOKUMENTY

1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1.; 2.CV z wykazem doświadczenia - załącznik nr 3.; 3.W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP:- dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego lub tytułu magistra.; 4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 4.

PROCEDURA-TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT-Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 60

• 2 - Doświadczenie - 40

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany korzystne dla Zamawiającego

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2011 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki- nr projektu POKL.04.02.00-00-099/09..