Dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

Sygnatura: 
TP/220/137/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Sie 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro

 

Szczecin: Dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. Numer sprawy: TP/220/137/11
Numer ogłoszenia: 225733 - 2011; data zamieszczenia: 23.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4443115, faks 091 4443116
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 Dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. Numer sprawy: TP/220/137/11.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych w podziale na części: Część I: Monety okolicznościowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w załączniku nr 1a do SIWZ. Część II: Gadżety promujące projekt - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w załączniku nr 2a do SIWZ..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6, 18.51.21.00-2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
1 - Cena - 80
 2 - maksymalny termin dostawy - 20
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tak, przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Monety okolicznościowe.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa monet okolicznościowych w opakowaniu typu blister - format pocztówki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty został w załączniku nr 1a do SIWZ..
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.51.21.00-2, 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
·           4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o                          1. Cena - 80
o                          2. Maksymalny termin dostawy - 20
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Gadżety promujące projekt.
·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa gadżetów promujących projekt. Szczegółowa specyfikacja zawarta została w załączniku nr 2a do niniejszej SIWZ.
·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6.
·           3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
·           4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o                          1. Cena - 80
o                          2. Maksymalny termin dostawy - 20