Drukowanie kalendarzy dla US na 2012 r.

Sygnatura: 
TP/220/128/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Wrz 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: drukowanie kalendarzy dla US na 2012 rok
Numer ogłoszenia: 224579 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: drukowanie kalendarzy dla US na 2012 rok.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: drukowanie kalendarzy dla US na 2012 rok.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.92-8, 79.82.30.99-9.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

 WADIUM - Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie złotych: dwa tysiące).

INNE DOKUMENTY - 1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2 Dowód wpłacenia / wniesienia wadium: 3. Opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 ZMIANA UMOWY - Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP w tym zakresie.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński, budynek administracyjny US - pokój Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych nr 009 lub 011, 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła nr 31.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, budynek administracyjny US - pokój Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych nr 009 lub 011, 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła 31.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).