Dostawa nowych, nieużywanych podręczników anglojęzycznych dla studentów kierunku Matematyka w ramach projektu „Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zamawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim”, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09

Sygnatura: 
TP/220/129/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Sie 2011 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

Szczecin: Dostawa nowych, nieużywanych podręczników anglojęzycznych dla studentów kierunku Matematyka w ramach projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09
Numer ogłoszenia: 223413 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011
 
 
ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441151, faks 091 4441065
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowych, nieużywanych podręczników anglojęzycznych dla studentów kierunku Matematyka w ramach projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
WADIUM
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100)
PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński Sekcja Zamówień Publicznych al. Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09.