Dostawa nowych drukowanych książek polskich i zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. TP/220/126/11

Sygnatura: 
TP/220/126/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Sie 2011 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro

Dostawa nowych drukowanych książek polskich i zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. Numer sprawy: TP/220/126/11
Numer ogłoszenia: 212721 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,telefon: 914443115, 914443125, fax: 914443116

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 80

• 2 - termin dostawy - 20

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin pokój 206, II piętro.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tak, przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.