Wykonanie usługi polegającej na dołączeniu, do zrealizowanych już w ramach Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0 galerii panoramicznych, funkcji pozwalającej na zmianę języka nawigacji i wyświetlanych w galeriach panoramicznych

Sygnatura: 
TP/220/122/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi polegającej na dołączeniu, do zrealizowanych już w ramach Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0 galerii panoramicznych, funkcji pozwalającej na zmianę języka nawigacji i wyświetlanych w galeriach panoramicznych tekstów oraz na wykonaniu i dołączeniu do galerii panoramicznych opcji stworzenia interaktywnej gry, polegającej na wyszukiwaniu i kolekcjonowaniu ukrytych na panoramie elementów
Numer ogłoszenia: 207311 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.96.10.00-8, 79.96.13.00-1.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.09.2011.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 60
2 - Wykonanie realizacji - 40

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projektu BalticMuseums 2.0 realizowanego na postawie umowy nr WTPB.02.03.00-56-004/08.