Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie

Sygnatura: 
TP/220/117/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Sie 2011 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie
Numer ogłoszenia: 220322 - 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• do kwoty 10 000,00 PLN
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.94.00.00-6.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100);
INNE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2011 godzina 12:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Satelitarna Kontrola Morza Bałtyckiego Satbałtyk POIG 01.01.02-22.011/09-00.