Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WH przy ulicy Krakowskiej 71-79 i ulicy Ogińskiego 16-17 w Szczecinie

Sygnatura: 
TP/220/118/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WH przy ulicy Krakowskiej 71-79 i ulicy Ogińskiego 16-17 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 203235 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.20-4, 45.21.44.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.70.00-2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 1 000,00 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Termin wykonania - 10

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 10:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.