Meble biurowe

Sygnatura: 
TP/220/113/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Sie 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Meble biurowe

2011/S 137-227838

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 30 (od udzielenia zamówienia):

Wymagane wadia i gwarancje
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy).

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 30.8.2011 - 11:00
Dokumenty odpłatne Nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.8.2011 - 11:30

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.8.2011 - 12:00

Miejsce

Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 010, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.