Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sygnatura: 
TP/220/109/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sie 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 193243 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.30.00-9.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.
WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla części nr 1 - 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset) - dla części nr 2 - 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta) Łącznie na dwa zadania - 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset).

INNE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ. 3. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE (o ile dotyczy). Pożądane będą w języku polskim specyfikacje techniczne, katalogi oferowanego sprzętu, foto - foldery. 4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.
 PROCEDURA - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany korzystne dla Zamawiającego;zgodnie z SIWZ i ustawą PZP

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 014, budynek administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 014, budynek administracji US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: spektrometr NMR (1 sztuka).

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: mikroskop polaryzacyjny z kamerą i komputerem (1 zestaw).