Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka II

Sygnatura: 
TP/220/112/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka II
Numer ogłoszenia: 193099 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
ZAMAWIAJĄCY - NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
IRODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka II.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.44.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych).
 INNE DOKUMENTY
1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA :Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! 2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium. 3.Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 4.Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 5.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
KRYTERIA OCENY OFERT
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin wykonania - 5
• 3 - Gwarancja - 5
ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).