Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/108/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lip 2011 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 
PL-Szczecin: Usługi edukacji młodzieży
2011/S 132-219808
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 70-453 Szczecin Tel. +48 914441151 Faks +48 914441065
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80310000, 80570000
 
Całkowita wielkość lub zakres
1. Przedmiot zamówienia obejmuje 426 godzin dydaktycznych zajęć (godz. dydaktyczna wynosi 45 min. zegarowych) dla Naukowych Kół Projektowych w ramach realizowanego na Uniwersytecie Szczecińskim projektu: As kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) – zadanie 4.4.
2. Zajęcia będą się odbywać dla 7 grup uczniów szkół ponadgimnazjalnych (po około 10 uczniów w grupie) w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości. Treść prowadzonych zajęć powinna być zgodna z wybranym i realizowanym przez każdą grupę w danym semestrze tematem projektowym.
 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2011. Zakończenie 30.6.2012
 
Rodzaj procedury
Otwarta
 
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena całkowita. Waga 60
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Waga 40
 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.7.2011 - 09:30
 
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
 
Warunki otwarcia ofert
Data: 22.7.2011 - 10:00
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. Nr 010.
 
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
As kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO UOPWE:
8.7.2011