Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/106/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lip 2011 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacji młodzieży
2011/S 132-219795
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 70-453 Szczecin Tel. +48 914441151 Faks +48 914441065

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80310000, 80570000

Całkowita wielkość lub zakres
1. Przedmiot zamówienia obejmuje 2884 godzin dydaktycznych zajęć (godz. dydaktyczna wynosi 45 min. zegarowych) dla Uczniowskich Grup Projektowych w ramach realizowanego na Uniwersytecie Szczecińskim projektu: AS kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) – zadanie 3.10.
2. Zajęcia będą się odbywać dla 180 grup uczniów (po około 10 uczniów w grupie) w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2011. Zakończenie 30.6.2012

Rodzaj procedury
Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena całkowita. Waga 60
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Waga 40

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.7.2011 - 08:30

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22.7.2011 - 09:00
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr010.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
„AS kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL3.3.4).

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO UOPWE:
8.7.2011