Dostawy tonerów i tuszy zamiennych do Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/102/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Lip 2011 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawy tonerów i tuszy zamiennych do Uniwersytetu Szczecińskiego.
Numer ogłoszenia: 180032 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 10 000 PLN

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

ermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 12:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.