Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 7 zadań

Sygnatura: 
TP/220/101/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 7 zadań.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2012.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 60
• 2 - Doświadczenie - 40

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godz. wykładu monograficznego na temat Przełomy polityczne i społeczne w dziejach Polski XX wieku.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godz. wykładów z przedmiotu: Zabezpieczenie socjalne w państwach UE.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godz. wykładów z przedmiotu: Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godz. wykładów z przedmiotu: Dzieciństwo zagrożone biedą.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godz. wykładów z przedmiotu: Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne - organizacja i podstawy prawne.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 10 godz. wykładów z przedmiotu: Działalność pożytku publicznego i wolontariat - podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7.

 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Działalność pożytku publicznego i wolontariat - podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna.