Wymiana ślusarki drzwiowej – wejście do budynku „B” przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/220/100/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście do budynku B przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 174471 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY- NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście do budynku B przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie..

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana ślusarki drzwiowej - wejście do budynku B przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie..

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zgodnie z ustawą PZP i SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

WADIUM: Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:600,00 PLN (słownie złotych: sześćset).

INNE DOKUMENTY: 1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA :Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! 2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium; 3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 4. Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.

PROCEDURA: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT - Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja - 5
* 3 - Termin wykonania - 5

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY- Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak;Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.