Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka

Sygnatura: 
TP/220/99/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka
Numer ogłoszenia: 173809 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY- NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont instalacji hydrantowej i jej sterowania oraz remont rozdzielni głównej RG w budynku administracji US - Szczecin, al. Jana Pawła II 31 - powtórka.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.44.00-4.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych).

INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA :Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! 2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium; 3.Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 4.Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3; 5.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

• 1 - Cena - 90

• 2 - Gwarancja - 5

• 3 - Termin wykonania - 5

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany korzystne dla Zamawiającego; zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.