Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/97/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
2011/S 116-191818
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Do wiadomości: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel. +48 914441151Faks +48 914441065
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OPIS
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych wprojekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych wprojekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.7.2011. Zakończenie 31.7.2011
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA 1) Oceny 180 projektów własnych oraz 90 projektów międzyszkolnych wykonanych przez Uczniowskie GrupyProjektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości,
KRÓTKI OPIS
Oceny 180 projektów własnych oraz 90 projektów międzyszkolnych wykonanych przez Uczniowskie GrupyProjektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości,
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80570000
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Oceny 180 projektów własnych oraz 90 projektów międzyszkolnych wykonanych przez Uczniowskie GrupyProjektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości,
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2
NAZWA 2) Oceny 15 projektów wykonanych przez Naukowe Koła Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji:matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości.
KRÓTKI OPIS
Oceny 15 projektów wykonanych przez Naukowe Koła Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji:matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80570000
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Waga 40
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/97/11
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.6.2011 - 11:30
Dokumenty odpłatne Nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.6.2011 - 11:30
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
Warunki otwarcia ofert
Data: 28.6.2011 - 12:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, p.010, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak;Zgodnie z PZP.
18/06/2011S116
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak;odniesienie do projektów i/lub programów: W projekcie As Kompetencji, nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
16.6.2011