Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/96/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Cze 2011 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2011/S 116-191886
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000, 80570000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia):

Wymagane wadia i gwarancje
Nie dotyczy.

Rodzaj procedury
Otwarta

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena całkowita. Waga 60
2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Waga 40

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TP/220/96/11

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.6.2011 - 11:00
Dokumenty odpłatne Nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.6.2011 - 11:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 28.6.2011 - 11:30
Miejsce
Uniewrsytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 010 al. Papieża Jana Pawła II 31,70-453 Szczecin, POLSKA.

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).