Dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/91/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostawa środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 162950 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.83.00.00-9, 39.22.40.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 11 000,00 PLN (słownie złotych: jedenaście tysięcy).

Inne dokumenty - 1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2 Formularz cen jednostkowych - załącznik nr 3. 3 Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).