Remont w pokojach na IV piętrze w Asystenckim Domu Mieszkalnym US, Szczecin, ul. Szwoleżerów 18

Sygnatura: 
TP/220/90/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont w pokojach na IV piętrze w Asystenckim Domu Mieszkalnym US, Szczecin, ul. Szwoleżerów 18
Numer ogłoszenia: 165427 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011
ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont w pokojach na IV piętrze w Asystenckim Domu Mieszkalnym US, Szczecin, ul. Szwoleżerów 18.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zgodnie z SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych).

IINNE DOKUMENTY: Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). UWAGA :Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe! Dowód wpłacenia / wniesienia wadium;Formularz ofertowy - załącznik nr 1; Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3;Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Termin wykonania - 5
* 3 - Gwarancja - 5

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31.. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - budynek administracyjny US, pokój nr 009, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).