Zakup materiałów promocyjnych, gadżetów projektowych i reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI-Lider przyszłości", realizowanego w ramach POKL

Sygnatura: 
TP/220/95/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Cze 2011 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Zakup materiałów promocyjnych, gadżetów projektowych i reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 163935 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup materiałów promocyjnych, gadżetów projektowych i reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Zamówienie obejmuje 2 zadania..

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 36.64.10.00-6.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

WADIUM - Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla zadania nr 1 - 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100) - dla zadania nr 2 - 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100) Łącznie na dwa zadania - 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

INNE DOKUMENTY

Opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż są spełnione wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Umowa o dofinansowanie (z późn. zm.) nr UDA-POKL.04.01.01-00-374/09-01 (aneks nr 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Gadżety i materiały reklamowe.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Druk i montaż reklam wielkoformatowych.