Dostawa i montaż systemu siedzisk oraz mebli do przebudowywanej auli im. Prof. Małka w budynku WNEiZ US w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 64

Sygnatura: 
TP/220/88/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

PL-Szczecin: Siedziska
2011/S 110-181603
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin, POLSKA, Tel. +48 914441151 Faks +48 914441065

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa i montaż systemu siedzisk oraz mebli do przebudowywanej auli im. Prof. Małka w budynku WNEiZ US w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 64.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39111000, 39130000

Całkowita wielkość lub zakres
1. Siedziska audytoryjne tapicerowane – 200 sztuk.
2. Blaty dla osób niepełnosprawnych – 2 sztuki.
3. Stół konferencyjny – 270,1x80 cm, okleina bukowa, sztuk 1.
4. Mównica – 110x80x60 cm, okleina bukowa, sztuk 1.
5. Stół – biurko – 140x70, kolor buk, sztuk 2.
6. Fotele komputerowe – konferencyjne - Linea lub równoważne – sztuk 5.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 30 (od udzielenia zamówienia):

Wymagane wadia i gwarancje
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące).

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.7.2011 - 11:30

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22.7.2011 - 12:00
Miejsce
Sekcja Zamówień Publicznych US, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin.