Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/220/14/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Lip 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

 

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych US Do wiadomości: Wojciech Bereszko70-453 Szczecin POLSKATel. +48 914441151 Faks +48 914441065

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do obiektówUniwersytetu Szczecińskiego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000 

Wymagane wadia i gwarancje

60 000,00 PLN.

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.7.2011 - 11:30

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

Warunki otwarcia ofert

Data: 12.7.2011 - 12:00

Miejsce

Sekcja Zamówień Publicznych US, al. Papieża Jana Pawła II 31, Szczecin, POLSKA.

PL-Szczecin: Elektryczność

2011/S 99-162081