Dostawa kserokopiarki cyfrowej monochromatycznej - 1 szt.

Sygnatura: 
TP/220/234/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Gru 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: Dostawa kserokopiarki cyfrowej monochromatycznej - 1 szt.
Numer ogłoszenia: 310521 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.11.00-4.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009/011, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 10:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 009/011, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin..
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: z projektu -As Kompetencji- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr WND-POKL-03.03.04-00-109/00..