Szczecin: dostawę książek z zakresu nauczania na kierunku matematyka na potrzeby projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US - nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09.

Sygnatura: 
TP/220/235/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Gru 2011 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Szczecin: dostawę książek z zakresu nauczania na kierunku matematyka na potrzeby projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US - nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09.
Numer ogłoszenia: 319741 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.00.00-4.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 300 PLN
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papierza Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09.