Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności tonajwiększy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (I edycja)

Sygnatura: 
TP/220/246/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Gru 2011 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

 

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKA Tel.: +48 914441151 Faks: +48 914441065

 

 

 

Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności tonajwiększy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałemintelektualnym (I edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Polandsp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego wprzedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80300000, 80400000

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 21.12.2011 - 11:00

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr010.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Wiedza iUmiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego napostawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

8.12.2011

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 239-387531