Wykonanie przegród przeciwpożarowych na klatce schodowej D w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie - II etap remont auli

Sygnatura: 
TP/220/241/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sty 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie przegród przeciwpożarowych na klatce schodowej D w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie - II etap remont auli
Numer ogłoszenia: 427704 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 45.11.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 2000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 5
3 - Termin wykonania - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 09, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.