Wykonanie usługi dydaktycznej w Gorzowie Wielkopolskim na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętnościto największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (II edycja).

Sygnatura: 
TP/220/251/11
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sty 2012 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2011/S 252-411583

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

 

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówien Publicznych Osoba do kontaktów: Wojciech Bereszko 70-453 Szczecin POLSKATel.: +48 914441151 Faks: +48 914441065

 

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi dydaktycznej w Gorzowie Wielkopolskim na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (II edycja).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 17.1.2012 - 09:30

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr010.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Wiedza i Umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29.12.2011