Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych-kierunek: „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, w ramach POKL

Sygnatura: 
TP/220/4/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Lut 2012 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 8 części.Numer ogłoszenia: 19747 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 8 części..
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 8 części..
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.57.00.00-0.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.
INNE DOKUMENTY-Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2. CV z wykazem doświadczenia - załącznik nr 3; 3. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP:- dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego lub tytułu magistra. 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 4.
PROCEDURA-TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 60
• 2 - Doświadczenie - 40
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
ZMIANA UMOWY-Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany korzystne dla zamawiającego
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 09:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: w ramach projektu -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki- nr projektu POKL.04.02.00-00-099/09.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Podstawy zarządzania projektami.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Podstawy zarządzania projektami.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godz. wykładów z przedmiotu: Finansowanie badań i innowacji w UE i Polsce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godz. wykładów z przedmiotu: Finansowanie badań i innowacji w UE i Polsce.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Planowanie projektów.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Planowanie projektów.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 2 godz. wykładów i 6 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Przygotowanie wniosku projektowego do 7 PR.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 2 godz. wykładów i 6 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Przygotowanie wniosku projektowego do 7 PR.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 6 godz. wykładów i 6 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość zarządcza w projektach.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 6 godz. wykładów i 6 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość zarządcza w projektach.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godz. wykładów z przedmiotu: Zarządzanie finansami i aspekty prawne w 7 PR.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 12 godz. wykładów z przedmiotu: Zarządzanie finansami i aspekty prawne w 7 PR.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Wybrane obszary zarządzania w projektach.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 8 godz. wykładów i 8 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Wybrane obszary zarządzania w projektach.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 4 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Realizacja i zamykanie projektu.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 4 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń z przedmiotu: Realizacja i zamykanie projektu.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie - 40