Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu elektronicznego podręcznika multimedialnego (eManual)

Sygnatura: 
TP/220/5/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Lut 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Numer ogłoszenia: 21187 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.41.30.00-8, 72.40.00.00-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.03.2012.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 40
2 - Wykonane realizacje - 60

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja zamówień Publicznych pok. 009, al. PapieżaJana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja zamówień Publicznych pok. 009, al. PapieżaJana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: BalticMuseums 2.0 realizowanego na postawie umowy nr WTPB.02.03.00-56-004/08.