Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja)

Sygnatura: 
TP/220/16/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lut 2012 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 

 

PL-Szczecin: Usługi szkolnictwa wyższego

2012/S 23-037692

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

Instytucja zamawiająca

Uniwersytet Szczecińskial. Papieża Jana Pawła II Nr 31Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień PublicznychOsoba do kontaktów: Wojciech Bereszko70-453 SzczecinPOLSKATel.: +48 914441151Faks: +48 914441065

 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja) realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidata Polandsp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80300000, 80400000

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

Warunki otwarcia ofert

Data: 14.2.2012 - 09:30

Miejscowość:

Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, pok. nr010, POLSKA.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach projektu „Wiedza i Umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-736/09.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

1.2.2012

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe