Dostęp w 2012 r. do pełnych tekstów elektronicznych czasopism matematycznych wydawnictwa American Mathematical Association na platformie JSTOR w nieograniczonym dostępie sieciowym w modelu FuLL Run na potrzeby projektu Kierunki matematyczne ...

Sygnatura: 
TP/220/24/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lut 2012 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Dostęp w 2012 r. do pełnych tekstów elektronicznych czasopism matematycznych wydawnictwa American Mathematical Association na platformie JSTOR w nieograniczonym dostępie sieciowym w modelu FuLL Run na potrzeby projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne-zamawianie kształcenia na US nr projektu POKL.04.01.02-02-00-161.09
Numer ogłoszenia: 38065 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.61.00.00-7, 22.20.00.00-2.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ, 200 PLN

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2012 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: TAK