wykonanie usługi noclegowej w Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partners

Sygnatura: 
TP/220/28/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Lut 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009/011, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonanie usługi noclegowej w Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe.
Numer ogłoszenia: 39389 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usługi noclegowej w Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe..

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem usługę noclegową przewidzianą do realizacji w terminie od 1 marca 2012 r. do 30 września 2012 r. Usługa ma być realizowana w trybie weekendowym, tj. piątek/sobota i sobota/niedziela..

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.11.00.00-4.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

INNE DOKUMENTY-Formularz ofertowy - załącznik nr 1

PROCEDURA-TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA-Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT- Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

ZMIANA UMOWY-Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianZmiany korzystne dla Zamawiającego.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: budynek administracyjny US, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 009 lub 011, Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: studia podyplomowe -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe..