Wymiana stolarki okiennej w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15

Sygnatura: 
TP/220/23/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wymiana stolarki okiennej w budynku Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15
Numer ogłoszenia: 85739 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010

NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 4 000 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin wykonania - 5
  • 3 - Gwarancja - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.univ.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
UWAGA:
Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.