Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31

Sygnatura: 
TP/220/32/12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Mar 2012 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31
Numer ogłoszenia: 46081 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY-NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4441179, faks 091 4441174, 4441104.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu uszkodzonych stropów nad 3 piętrem- w dwóch miejscach, w budynku administracji US, Szczecin al. Jana Pawła II 31.Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.26.00-7, 45.42.00.00-7.;Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.;Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM-WADIUM-Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

INNE DOKUMENTY-3.1. Kosztorys ofertowy (pełny, z zestawieniem materiałów). 3.2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium: 3.3 Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 3.4 Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji robót - załącznik nr 3. 3.5 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pomocą podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przez podwykonawcę należy wskazać, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom - załącznik nr 4.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT-1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 5
3 - termin wykonania - 5
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY-Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian;Zmiany korzystne dla Zamawiającego zgodnie z par. 15 projektu umowy.

 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE-Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2012 godzina 11:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych, budynek administracyjny US, pokój nr 009 lub 011 - 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 31..Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).