Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15

Sygnatura: 
TP/220/24/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Remont systemu oddymiania, instalacji hydrantowej oraz wymiana drzwi na klatkach schodowych w DS. 3, Szczecin, ul. Kordeckiego 15
Numer ogłoszenia: 89793 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3, 45.42.11.31-1.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2010.

Informacja na temat wadium: Zgodnie z SIWZ, 20 000,00 PLN

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin wykonania - 5
  • 3 - Gwarancja - 5

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.